Jubilarissen


Vogelvereniging 50-jarig jubileum.

Op 11-04-2022 bestond De Hofzangers 50 jaar op deze avond werd de Voorzitter Bart Van Gerwen een mooi aandenken overhandigd

Door de District Voorzitter Anton Tijhuis 


AD Kortooms 40 jaar lid NBvv.

op 09-04-2022 werd Ad Kortooms gehuldigd als 40-jarig lidmaatschap bij de NBvv & De Hofzangers

Hij is een waardevol verenigingslid, Komt vaak naar de ledenavonden en staat altijd voor iedereen klaar.

Advertenties ophalen voor de catalogus voor onze TT is voor hem geen probleem, dit doet hij al vele jaren.

Ook zette hij altijd vogels op onze TT, niet alleen op onze TT maar ook bij andere Verenigingen in de regio.

Als Ad vogels aankocht voor aanvulling van zijn kweekvogels ging hij secuur te werk, Hij kocht vogels of zeker net zo goed.

Dit bewees hij door altijd goed te spelen op de tentoonstellingen, Hij werd regelmatig kampioen.

Hij stopte met de Bronzen tegenwoordig heten ze rood met zwart kanaries.

Dit liet hij Peer Groenen weten, Die nam drie koppels over en won bij Veldhoven 1 de prijs van de vijf beste vogels van de Tentoonstelling.

Ad ging elk jaar mee met enkele leden van De Hofzangers naar de nationale vogeltentoonstelling.

Deze TT werd vroeger gehouden in Breda en tegenwoordig in Apeldoorn.


Henk van Mol 50 jaar lid ''DE HOFZANGERS''

 

Op 09-04-2022 werd Henk Van Mol gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap bij De Hofzangers

50 jaar geleden besloot een groep leden van een Veldhovens Vogelvereniging een eigen vereniging op te richten

daarvoor was een minimaal aantal leden nodig.

Om dat te halen werd Jos Aarts benaderd of hij lid wilde worden die woonde toen op een zoldertje met als huisdier één Japanse nachtegaal

dus de vereniging werd een feit.

Nu nog een verenigingsnaam waarvoor aan de leden werd gevraagd om een suggestie te doen

door lid van Kesteren werd de naam Hofzangers aangedragen.

Omdat het clublokaal bij café het hof van Holland was en de naam van de voorzitter Wim van ‘ t hof was bleek dit tot ieders tevredenheid de naam van de vereniging De Hofzangers

 


Op 21-06-2021 werden 2 leden  Jan van der Linden en Peter Groenen

benoemd tot erelid, voor hun jarenlange  inzet in het bestuur en tentoonstellingscommissie.

We hopen nog lang van hun enthousiasme te mogen genieten.

 

Het hoogtepunt was de huldiging van 2 jubilarissen:   

Rene Vermeulen en Peter Groenen respectievelijk 25 & 40 jaar lid van de NBvv en onze vereniging de hofzangers.

Zij zijn onderscheiden met de erespeld van de NBvv en natuurlijk was er een boeket bloemen en een

oorkonde aangeboden namens de hofzangers

 


Henk van Mol 50 jaar lid N.B.v.V.

 

Op de Onderlinge tentoonstelling van 10 november 2017, werd tijdens de opening Henk in het

zonnetje gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap.

Bert Kemp als districtsbestuurder spelde hem de daarvoor bestemde speld van de

NBvv op. Ook vertelde hij veel herinneringen van Henk, vooral over zijn bekende

verzameling, welke hij in zijn bezit heeft van vroegere jaren,b.v. de oude attributen.

Bij velen zijn die bekend en worden jaarlijks tentoongesteld op de TT.

Na een bloemetje voor zijn vriendin en de felicitaties van het bestuur en de leden, werd

het voor Henk een feestelijke huldiging en werd de tentoonstelling geopend.


Afscheid van Wim Abbenes als voorzitter.

 

Op 14 maart 2016 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter/secretaris Wim Abbenes.

Na 9 jaar deze functies uitgeoefend te hebben, heeft hij tijdig aangekondigd om zich niet

meer herkiesbaar te stellen. In die 9 jaren heeft hij die functies met verve bekleedt.

Hij heeft De Hofzangers gemaakt van wat het nu is: een gezonde vogelvereniging.

Wim was zeer actief; zo verzorgde hij lezingen over "het begin van de kweek, voeding en

lijnenteelt". Vele uren heeft hij hiervoor achter zijn computer gezeten. Ook de presentaties

die hij samen met Cees maakte "bij de leden thuis" waren erg mooi. Zo wist iedere

Hofzanger wat voor vogelverblijven en vogels zij hadden. Met Wim z`n inzet werden de

ledenavonden goed bezocht. 70% van de leden was er altijd aanwezig.

Ook op de jaarlijkse tentoonstelling was hij zeer actief. Op de keuringsdag verzorgde hij

de koffietafel en `savonds voor de opening had hij de catalogus klaar.

 

Wim namens alle leden van vogelvereniging "De Hofzangers"bedankt voor de jaren dat

jij voorzitter was.

 

Op z`n Brabants gezegd: Ge hed ur un skon clupke van gemakt.

 

 


Peer Groenen 25 jaar onafgebroken bestuurslid

 

Op de jaarvergadering van 10 maart 2014 reikte de voorzitter, toen het onderwerp bestuur geweest

was, geheel verrast, aan de Hr.Peer Groenen een oorkonde uit voor het 25 jaar aaneengesloten

bestuurslid zijn en aan zijn vrouw Lida een bos bloemen.

In de zaal zat de voorzitter van de NBvv. de Hr. Henk van Hout. De voorzitter vertelde  aan het

begin van de vergadering  aan de leden dat hij aanwezig was om eens onze gezellige

jaarvergadering bij te wonen.

Maar in werkelijkheid was de Hr. Henk van Hout aanwezig namens de NBvv.,om Peer

de SPELD VAN VERDIENSTE op te spelden.

Daarna werd Peer door alle aanwezigen gefeliciteerd en hebben  we de vergadering voortgezet.


Paul Bergmans 50 jaar lid N.B.v.V

 

Op de ledenvergadering 14 januari 2013, kwam de Hr. Bert Kemp namens District

Oost Noord Brabant de vergaderruimte binnen.

Toen maakte de voorzitter bekend, dat Bert aanwezig was om de legpenning voor het

50-jarig lidmaatschap van de N.B.v.V. uit te reiken aan Paul Bergmans.

Paul (en ook de leden) waren hiervan niet op de hoogte.

Nadat Bert enkele anekdotes over Paul verteld had, bedankte hij Paul ook voor zijn inzet

voor de vogelsport.

Niet alleen is Paul ringencommissaris van de vogelvereniging de Hofzangers,

Regio Contactpersoon van de Japanse meeuwenclub, maar ook keurmeester van de N.B.v.V.

Ook namens de leden werd door de voorzitter een bos bloemen aangeboden.

Hierna werd Paul door alle aanwezige leden gefeliciteerd.


40-jarig jubileum

 

Op zaterdag 19 mei 2012 werd in ons clubhuis Café -Zaal Sint Joris een feestavond

gehouden om het 40-jarig bestaan van de hofzangers te vieren.
Veel leden waren aanwezig met hun partner.
De voorzitter opende de avond en keek even terug naar het ontstaan van de

vogelvereniging en wat er de afgelopen jaren gebeurt was.

Niet alleen vierden wij ons 40-jarig bestaan, maar ook op deze avond werden twee

leden gehuldigd.


Henk van Mol was vanaf de oprichting lid van de vogelvereniging.
Aan hem werd door de Hr. Peter Verkuijlen van het District Oost Noord Brabant een

oorkonde uitgereikt voor zijn 40-jarig lidmaatschap van De Hofzangers.

De avond was heel erg gezellig; er werd gezellig gekletst en rondgegaan met zeer lekkere

hapjes en natuurlijk werden de nodige drankjes genuttigd ; ook werd er af en toe gedanst.
Kortom een geslaagde feestavond.

Aan het eind van de avond kreeg iedereen een klein aandenken mee, een doosje ontworpen

door Lida Groenen met bonbons er in.


Op naar het 50-jarig bestaan